Algemene voorwaarden

Algemeen deel

Toepassingsgebied:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en toezeggingen met cursisten, bezoekers of opdrachtgevers met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Proefles

Er geldt 1 gratis proefles per persoon per les.
Mocht je na een proefles niet zeker zijn of je wilt inschrijven, dan kun je eenmalig een losse les volgen. Kijk voor informatie bij Tarieven

Inschrijven

 • Je kunt de dansles(sen) vervolgen, wanneer je ons inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend voor de eerstvolgende les aan de Docent geeft. Indien je minderjarig bent, ondertekend door één van de ouders. Je kunt deze ook opsturen naar het postadres onder aan het formulier
 • Je ontvangt een inschrijfformulier van de Docent na het volgen van een proefles of print ons inschrijfformulier uit

Lessen 

 • Na inleveren van het inschrijfformulier, kunnen de danslessen worden vervolgd
 • Danskleding en dansschoeisel in de les is verplicht. Zie Voorschriften dansles 
 • Als een leerling niet aanwezig kan zijn, dan dient dit te worden vermeld in de groepsapp
 • In geval van ziekte of afwezigheid van de docent wordt de leerling en/of ouder/verzorger per app op de hoogte gebracht. Wij proberen een vervangend docent/oplossing te regelen voor de betreffende les(sen)
 • Inhalen van een gemiste/vervallen les is mogelijk binnen de mogelijkheden van het lesrooster
 • Verder dien je te weten dat bij gezondheidsaandoeningen of twijfels over je gezondheid je eerst een arts moet consulteren alvorens je deelneemt aan een of meer lessen
 • Wanneer na een 2e herinnering per mail niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zal DANS&zo de lessen (tijdelijk) ontzeggen

Restitutie

 • Bij lesuitval wordt de les waar mogelijk ingehaald.
 • Wij behouden het recht om 2 lessen per seizoen uit te laten vallen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zonder verrekening van de contributie.
 • Wanneer door ziekte van de docent méér dan 3 lessen vervallen in het seizoen, heeft de leerling of ouder/verzorger recht op een gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld
 • Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Wijzigen/opzeggen

 • Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap dient per mail te geschieden. Bij ontvangst op  info@dansenzo.nl verwerken wij deze. Zeg je voor de 24 ste op, dan is de opzegtermijn tussen de 1,5 a 2 maand(en), afhankelijk van de datum van opzegging. 

Administratie

 • Bij een 2e herinnering wordt 9,- administratiekosten in rekening gebracht

Algemeen

 • Het gebruik van de faciliteiten van DANS&zo geschiedt uitsluitend op eigen risico van de deelnemer
 • Schade die door de deelnemer/bezoeker wordt veroorzaakt zal op de deelnemer /ouder(s)/bezoeker worden verhaald
 • DANS&zo heeft het recht een deelnemer/bezoeker de toegang tot de les/een evenement te ontzeggen of een overeenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling, wangedrag of wanneer dit ten koste gaat van de kwaliteit van DANS&zo.
 • Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik gebruikt, in het beveiligde adm. systeem van DANS&zo
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.
 • Tijdens lessen, projecten en evenementen worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Deelnemer/bezoeker geeft kosteloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DANS&zo om zijn/haar naam en beeltenis te gebruiken en (delen van) het
  beeldmateriaal(herhaald) openbaar te (doen) maken of te verveelvoudigen via welke vorm van media en distributie dan ook, alsmede (delen van) het beeldmateriaal anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord, inclusief promotiedoeleinden, door DANS&zo. Over gebruik van beeldmateriaal kan niet worden gecorrespondeerd. Zie ook AVG DANS&zo
 • Tarieven, lesrooster en algemene voorwaarden kunnen eenzijdig aangepast worden door DANS&zo

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor zaken

Het verblijf van de deelnemer/bezoeker in de ruimtes van DANS&zo is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

DANS&zo is ten opzichte van deelnemers, bezoekers of opdrachtgevers niet aansprakelijk voor:

 1. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan deelnemers, bezoekers of opdrachtgevers toebehoren en die door de deelnemers, bezoekers of opdrachtgevers zijn meegebracht voor gebruik tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van DANS&zo.
 2. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan deelnemers, bezoekers of opdrachtgevers toebehoren en die voor, na of tijdens cursussen, lessen, voorstellingen of andere activiteiten van de DANS&zo in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten.

DANS&zo is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer/bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de deelnemer/bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van DANS&zo, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen DANS&zo verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin
gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van DANS&zo wordt ondermeer uitgesloten voor:
a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door DANS&zo ingeschakelde personen en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade tengevolge van het niet opvolgen van door medewerkers/vrijwilligers gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen DANS&zo en de bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
DANS&zo is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van DANS&zo. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van DANS&zo onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van DANS&zo c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Evenementen; Optredens en workshops verzorgd door DANS&zo

 • U koopt uw ticket(s) via Flextickets. De link om tickets te kopen vind u op de pagina van het evenement. U betaald via Ideal
 • Na betaling ontvangt u uw tickets via het door u ingevulde mailadres
 • Verhindering of ziekte van de bezoeker geeft géén recht op restitutie van een ticket. Wanneer mogelijk kun je tickets omruilen naar een andere tijdstip of datum. Neem hiervoor contact op via info@dansenzo.nl
 • Een verschoven event; U ontvangt een mail met informatie, wanneer het event plaats vind. Kunt u niet, dan ontvangt u uw geld terug.
 • Een afgelast event; U ontvangt uw geld terug.
 • DANS&zo zal al het mogelijke verrichten om het bezoek tijdens het evenement naar wens van de bezoeker te laten verlopen. DANS&zo zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. DANA&zo zal tevens trachten de evenementen ongestoord te laten plaatsvinden. DANS&zo spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. 
 • Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs aan als zodanig kenbare medewerkers/vrijwilligers van DANS&zo te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het gebouw.
 • Rechten van DANS&zo
  Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is het DANS&zo gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs
  (waaronder begrepen servicekosten) aan DANS&zo, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.
  Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.
  Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is DANS&zo bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

Overmacht

 • Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder: extreme weersomstandigheden, ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Geschillen

 • Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten  alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.